ICF´s normer & riktlinjer

Professionellt uppförande i stora drag, professionellt uppförande med kunder, konfidentialitet och intressekonflikter

 1. Jag kommer att uppföra mig på ett sätt som skapar en positiv bild av coachning om yrke. Vidare kommer jag att avstå från uppförande eller uttalanden som kan skapa ett negativt intryck hos allmänheten och deras förståelse eller acceptans för coachning som yrke.
 2. Jag kommer inte medvetet att göra några offentliga uttalanden som är osanna eller missvisande eller göra några falska påståenden i någon skrivelse som relaterar till coachning som yrke.
 3. Jag kommer att respektera olika förhållningssätt i coachning. Jag kommer att respektera andras ansträngningar och bidrag och inte ange dem som mina egna.
 4. Jag kommer att vara medveten om frågeställningar som skulle kunna leda till att min påverkan misstolkas. Detta gör jag genom att iaktta coachningens effekter och det sätt som coachning kan påverka andra människors liv.
 5. Jag kommer alltid att sträva efter att uppmärksamma personliga frågeställningar som skulle kunna försvaga, vara oförenliga med eller störa min coachning eller mina professionella relationer. När fakta eller omständigheter föreligger, kommer jag omgående att skaffa professionell handledning och besluta om vilken åtgärd som ska vi ska vidtas, likaså om det är passande att skjuta upp eller avbryta min(a) coachningsrelation(er).
 6. Som tränare eller handledare av befintliga eller potentiella coacher, kommer jag i alla tränings- och handledarsituationer att uppföra mig i enlighet med ICF:s etiska riktlinjer.
 7. Jag kommer att bedriva och redogöra för forskning på ett kompetent och hederligt sätt och enligt gällande vetenskapliga normer. Min forskning kommer att genomföras med nödvändiga godkännanden eller medgivanden från de inblandade och med ett förhållningssätt som på ett rimligt sätt skyddar de inblandade från eventuell skada. All forskning kommer att genomföras på ett sätt som överensstämmer med lagarna i det land som forskningen bedrivs i.
 8. Jag kommer att noggrant skapa, underhålla, arkivera och förstöra handlingar över utförda arbeten som är kopplade till coachning på ett sätt som verkar för konfidentialitet och överensstämmer
  med tillämpbara lagar.
 9. Jag kommer endast att använda ICF-medlemmars kontaktinformation (e-mejladresser, telefonnummer etc.) på ett sätt och i den utsträckning som ICF godkänner.
 10. Jag kommer att ta ansvar för att sätta tydliga, passande och kulturellt lämpliga gränser som reglerar den fysiska beröring som jag kan komma att ha med mina kunder.
 11. Jag kommer inte att bli sexuellt involverad med någon av mina kunder.
 12. Jag kommer att skapa tydliga överenskommelser med mina kunder och kommer att respektera alla överenskommelser som har träffats i professionella coachningssammanhang.
 13. Jag kommer att säkerställa, före eller under det första coachningsmötet, att min kund förstår innebörden av coachning, gränser för konfidentialitet, ekonomiska avtal och andra delar i coachningsöverenskommelsen.
 14. Jag kommer att återge mina kvalifikationer, min expertis och min erfarenhet som coach på ett korrekt sätt.
 15. Jag kommer inte avsiktligen att lämna missvisande eller oriktig information om vad min kund kan förvänta sig från coachningsprocessen eller av mig som coach.
 16. Jag kommer inte att ge mina kunder eller potentiella kunder information eller råd som jag vet eller kan anta är missvisande.
 17. Jag kommer inte avsiktligt att utnyttja någonting i coach-kundrelationen till min personliga, professionella eller ekonomiska fördel eller nytta.
 18. Jag kommer att respektera kundens rätt att avbryta coachningen när som helst under processen. Jag kommer att vara vaksam på indikationer som visar att kunden inte längre har nytta av vår coachingsrelation.
 19. Om jag anser att kunden skulle ha större nytta av en annan coach, eller av en annan resurs, kommer jag att uppmuntra kunden till en förändring.
 20. Jag kommer att föreslå att mina kunder söker annan professionell hjälp när det visar sig passande eller nödvändigt.
 21. Jag kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att kontakta lämpliga myndigheter, i den händelse att en kund uppenbarar en avsikt att skada sig själv eller någon annan.
 22. Jag kommer att respektera konfidentialiteten förande min kund, om inte annat överenskommes med min kund eller lagen så kräver.
 23. Jag kommer att skaffa medgivande från mina kunder innan jag nämner dem eller ger information som kan identifiera dem som mina kunder eller referenter.
 24. Jag kommer att skaffa medgivande från den jag coachar innan jag offentliggör information till tredje part som vill ersätta mig för den informationen.
 25. Jag kommer att försöka undvika konflikter mellan mina intressen och mina kunders intressen.
 26. Närhelst en eventuell intressekonflikt uppstår eller kan uppstå, kommer jag att vara öppen och berätta om den och till fullo diskutera med min kund hur den kan hanteras på ett sätt som bäst tjänar min kund.
 27. Jag kommer att berätta för mina kunder om all förväntad ersättning från tredje part som jag eventuellt kan få för att jag hänvisar kunden till den tredje parten.
 28. Jag kommer enbart att byta tjänster eller varor när det inte skadar coachningrelationen.